banner

3. Lekce: VOR navigace

Ztratili jste se někdy v autě takovým způsobem, že se vám ho chtělo prodat a za zbylé peníze si koupit novou identitu? Jestli ano, tak jste byli asi vážně ztracení. Zjistit kde se nacházíte není těžké, zvláště při jízdě autem. Jednoduše si zastavíte u benzinové pumpy a zeptáte se na cestu. Toto ovšem za letu v letadle udělat nemůžete. Tím byste na sebe upozornili až přespříliš, i kdyby jste chtěli načepovat benzín a zkontrolovat stav oleje. Naštěstí se nemusíte bát, že byste se v letadle ztratili, pokud se naučíte používat malé navigační zařízení jehož název je VOR, což je zkratka z anglického Very high frequency Omnidirectional Range (vysokofrekvenční všesměrový maják).

Přehled

VOR navigace vyžaduje dvě věci: palubní VOR zařízení (přijímač), viz obrázek 3-1, a pozemní vysílací stanici, která z několika tisíců stop vypadá jako mrňavý domeček s enormně velkým kulovitým kloboučkem na střeše.

Obrázek 3-1 A-VOR přijímač; B-VOR display

Pozemní vysílač vysílá 360 elektronických paprsků (kursů), přičemž každý z nich prochází skrze střed vysílače. Zobrazeno na obrázku 3-2.

Obrázek 3-2 Kursy paprsků vysílače VOR

Každý kurs odpovídá specifickému stupni na kompasu: 0 stupňů ukazuje na sever, 270 stupňů ukazuje na západ a tak dál. Použitím palubního zařízení VOR, můžete zahájit navigaci pomocí jakéhokoli kursu, zatímco se přibližujete nebo vzdalujete přímo od VOR vysílače.

Samozřejmě že pro tento typ navigace musíte znát polohu VOR vysílače. Naštěstí piloti vždy létají s leteckými navigačními mapami (obrázek 3-3), na kterých jsou zobrazeny polohy VOR vysílačů.

Obrázek 3-3

Stanice VOR (pozice A) je umístěna uprostřed růžice kompasu, jejíž menší dílky ji rozdělují po pěti stupních, větší po deseti stupních a čísla ji dělí po třiceti stupních.

V rámečku poblíž růžice kompasu je seznam obsahující jméno, identifikaci Morseovým kódem a frekvenci pozemního VOR vysílače (pozice B). VOR z obrázku 3-3 má frekvenci 112,3. A nemějte starost o CH 70. To je frekvence pro vojenské piloty a nemá to nic co dočinění s kabelovou televizí.

Vaše VOR zařízení

Většina letadel má na palubě alespoň jeden nebo i více VOR přijímačů; ke každému je připojen display, který vypadá podobně jako ten z obrázku 3-4.

Obrázek 3-4 A-Ukazatel, B-CDI, C-Vlajka, D-OBS knoflík

Když piloti používají VOR v jejich letadle, obvykle mluví o displeji, který se skládá z pěti hlavních částí:

 1. Z ukazatele v horní části displeje, jež ukazuje vybraný kurs.
 2. Z vertikálního ukazatele (často nazývaného jako indikátor odchýlení od kursu nebo také jako CDI), který se vykyvuje buď vpravo nebo vlevo.
 3. Z vlajky, jejímž zobrazením je buď trojúhelníček ukazující nahoru nebo dolu nebo z červenobílé pruhované vlaječky. (Trojúhelníček směřující nahoru reprezentuje TO indikaci – směrem k; trojúhelníček směřující dolu reprezentuje FROM indikaci – směrem od, a červenobílá pruhovaná vlaječka reprezentuje OFF indikaci – vypnuto. V naší výuce budeme pro určení stavu vlajky dále používat slova TO, FROM a OFF.)
 4. Ze všesměrového voliče (OBS). To je ten knoflík, kterým otáčíte a vybíráte jím kurs.
 5. A z kruhové otočné růžice kompasu, která se pohybuje díky otáčení knoflíku OBS. (Otočením OBS se změní hodnota kursu, jenž ukazuje horní ukazatel.)
Jak probíhá navigace za použití VORu

Při navigaci pomocí VORu musíte nejprve naladit a identifikovat VOR vysílač, který chcete pro navigaci použít. Když na vašem přijímači naladíte správnou frekvenci, můžete začít vybírat kurs (vzdušnou dálnici), kterým chcete letět.

Otočení OBS knoflíku a umístění specifického čísla pod horní ukazatel (obrázek 3-5), vám umožní si vybrat jakýkoli z 360 kursů daného VOR vysílače.

Obrázek 3-5

Předpokládejme, že si pomocí OBS nastavíte kurs 360 stupňů (nebo taky 0 stupňů, což je to samé). Display VORu se automaticky zorientuje a ukáže vám, kde se 360ti stupňový kurs vzhledem k vašemu letadlu nachází. Jak můžete vidět, 360ti stupňový kurs prochází skrze VOR ve směru 360ti stupňů. Kdybyste vybrali 270ti stupňový kurs, zorientoval by se display vašeho VOR přijímače ve směru 270ti stupňů (obrázek 3-5B).

Podobně je tomu i u obrázků 3-5C a D.

Při ovládání Flight Simulátoru si buďte vědomi toho, že můžete OBS knoflíkem otáčet. Umístěte do jeho blízkosti kurzor a jakmile se objeví (+) nebo (–) vyberte poklepáním požadovaný kurs.

Řekněme, že jste si vybrali 360ti stupňový kurs (pod horní ukazatelem se nachází číslo 0). Abyste mohli letět tímto kursem, měli byste zatočit tak, aby váš kompas ukazoval směr 360ti stupňů. Pokud to tak uděláte, vertikální ukazatel VOR indikátoru by měl být vycentrovaný a vlajka by měla ukázat TO (obrázek 3-6A).

Obrázek 3-6

Pokud se nacházíte přímo nad VOR vysílačem (obrázek 3-6B), vlajka ukáže OFF. To znamená, že momentálně neletíte ani k vysílači ani od něj. Jednoduše řečeno, pokud letadlo letí ve směru zvoleného kursu a vertikální ukazatel je vycentrovaný, TO nebo FROM vlajka vám ukáže jestli letíte k VOR vysílači nebo od něj.

Když přelétáte nad VOR vysílačem, vlajka TO se automaticky změní na vlajku FROM (obrázek 3-6C).

Co se děje, pokud letíte správným směrem, ale vertikální ukazatel není perfektně vycentrovaný? To znamená, že ještě nejste perfektně srovnaní se správným kursem. Na obrázku 3-7 je zobrazeno několik letadel s jejich příslušnými kursy.

Obrázek 3-7

Letadlo A letí směrem 360ti stupňů (směr vybraného kursu). Vertikální ukazatel jeho VOR displeje je vychýlen doprava a vlajka ukazuje TO. To znamená, že vybraný kurs se nachází napravo a kdyby letadlo A letělo pod tímto kursem, směřovalo by přímo na VOR vysílač. Aby letadlo A zachytilo vybraný kurs, musí zatočit doprava. Stejně tak to musí udělat i letadlo C a E. Letadla B, D a F musí zatočit doleva. Všimněte si, že pokud se nacházíte po boku VOR vysílače, vlajka ukazuje OFF. To znamená, že se momentálně k VOR vysílači ani nepřibližujete ani se od něj nevzdalujete. Zapamatujte si, že vychýlení vertikálního ukazatele na tu kterou stranu vám říká, jakým směrem máte zatočit.

Zachycování a sledování VOR kursu

Předpokládejme, že byste chtěli vzlétnout z Whatzitzkého letiště a pokračovat v letu pod 30ti stupňovým kursem k VOR vysílači a dále byste v letu pokračovali směrem od něj, jako je to znázorněno na obrázku 3-8.

Obrázek 3-8

Číselná hodnota stupně menší než 100 je upřesněna 0 před tímto číslem. Tím se předejde tomu, aby si pilot spletl číslo 30 s číslem 300. Číselnou hodnotu 030 čteme jako „nula-tři-nula.“

Vaším cílem je letiště Yazoo, které se nachází v místě, jímž prochází 30ti stupňový kurs Roadster VOR vysílače. Pomocí OBS knoflíku si nastavte kurs 030 a vzlétněte z Whatzitzkého letiště. Vertikální ukazatel Displeje vašeho VOR vysílače bude vychýlen vlevo a vlajka bude ukazovat TO. Vyklonění vertikálního ukazatele vpravo nebo vlevo vám neříká na jaké straně vybraného kursu se letadlo nachází. Abyste toto mohli určit, musíte letadlo fyzicky nasměrovat ve směru vybraného kursu (nebo si alespoň představte v tomto směru sebe). Proč? Vertikální ukazatel a vlajka VORu jsou zcela nezávislé na směru letu.

VOR neví jakým směrem vaše letadlo letí! A je to kvůli tomu, že palubní VOR display je naprogramován tak, aby si myslel, že vždy ukazuje směrem vybraného kursu. Display ví jenom to, jestli je od vybraného kurzu odchýlen doprava nebo doleva a jestli ho daný kurs vede k VOR vysílači nebo od něj.

Samozřejmě že 30ti stupňový kurs není nalevo od letadla. Ale pokud letadlem zatočíte ve směru vybraného kursu (030 stupňů), vertikální ukazatel a vlajka vás k němu správně nasměrují. Nyní, a pouze nyní, můžeme říct, že vám vertikální ukazatel naznačuje, že vybraný kurs se fyzicky nachází nalevo od letadla. Jakmile poletíte směrem vybraného kursu (030 stupňů), vlajka TO/FROM vám řekne, že letíte přímo k VOR stanici (v tomto případě nepředpokládáme, že by vás vítr mohl odklonit od kursu).

Teď se zajisté ptáte na otázku: o kolik stupňů musíte zatočit doleva, abyste dosáhli kursu 030? Odpověď zní: o více než 0 stupňů a méně než o 90 stupňů. Všechno to závisí na tom, jak rychle chcete kursu dosáhnout. Pokud bude vertikální ukazatel úplně vychýlen, nebudete muset nutně vědět, jestli je vybraný kurs od vás vzdálen o 1 nebo 100 mil. V této situaci je vaším úkolem dostat se k vybranému kursu co nejrychleji je to možné; proto se ho snažte doletět při zatočení o 90 stupňů. Zeptejte se sami sebe jakým směrem je 90 stupňů nalevo od 30ti? Stačí se podívat na kompas a odpočítat si 90 stupňů doleva od vybraného kursu (obrázek 3-9).

Obrázek 3-9

Let ve směru 300 stupňů (kolmo k vybranému kursu) vám umožní dosáhnout vybraného kursu v nejkratším čase.

Při pohledu zpět na obrázek 3-8 můžete vidět, jak letadlo B musí zatočit doleva, aby dosáhlo kurzu 030. Letadlo C jej pak znázorňuje při snaze dosáhnout požadovaného kursu při letu ve směru 300 stupňů a letadlo D již letí požadovaným kursem.

Nedělejte si starosti pokud se vám nepodaří dosáhnout vybraného kursu přesně na poprvé. Jak rychle se vertikální ukazatel vycentruje závisí na tom, jak daleko se od VOR stanice nacházíte. Více zkušeností vás naučí lépe odhadnout rychlost, kterou se vertikální ukazatel bude centrovat, a okamžik, ve kterém byste měli zatočit letadlo zpět vybraným kursem.

Let směrem od stanice VOR vybraným kursem

Pojďme udělat požití VORu praktičtější. Předpokládejme, že jste vzlétli v blízkosti „Ulost“ letiště (Letadlo A z obrázku 3-10) a chcete letět k letišti „Wrongway.“

Obrázek 3-10

Protože je tato lekce o VOR navigaci, pojďme s její pomocí zkusit najít letiště „Wrongway.“ Zeptejte se samy sebe, „Jak se nejsnadněji dostanu k ‘Bigfoot’ VORu?“ Je dobré si uvědomit, že se vždy nacházíte v určité pozici, kterou prochází nějaký kurs VORu. Ale jak určíte, který kurs to je? To si nyní řekneme.

Na vašem navigačním radiopřijímači si nalaďte frekvenci „Bigfoot“ VORu a otáčejte OBS knoflíkem do té doby, dokud na VOR displeji neuvidíte vlajku TO a dokud nebude vycentrován vertikální ukazatel (viz letadlo B z obrázku 3-10). Potom se podívejte na horní ukazatel jenž vám ukáže vybraný kurs. Abyste v tomto příkladě mohli letěli přímo k VORu, museli byste k němu směřovat pod 305ti stupňovým kursem. Zatočte tedy tak, aby kompas ukazoval let ve směru 305ti stupňů a leťte tímto směrem až k VORu jako letadlo B. Lehké, že?

Jak se blížíte k VORu, zeptejte se sami sebe, jaký kurs asi vede od VOR vysílače k letišti „Wrongway“. Nakreslete si čáru nebo si přečtěte hodnotu z obrázku. Vypadá to, že by kurs 255 by mohl být ten správný. Proto v momentě, kdy budete nad VOR vysílačem, zatočte a udržujte 255ti stupňový směr letu. Pak otočte OBS knoflíkem a nastavte kurs 255. Nyní je váš VOR display nastaven pro sledování kursu 255 od VOR vysílače k letišti „Wrongway“ (viz letadlo C z obrázku 3-10).

Korigování odchýlení od VOR kursu způsobeného poryvy větru

Doufám, že vás tohle všechno neodfouklo pryč. I když, jak byste vzhledem k tomu, že jsem ještě nemluvil o větru, mohli být odfouknuti pryč? Až do této chvíle jsme předpokládali, že se pohybujeme v bezvětrném prostředí, ovšem s tím se ve skutečnosti setkáme jen zřídka. Pojďme se naučit jak korigovat odchylky od kursu způsobené větrem při navigaci pomocí VORu.

Korekce účinků větru se dá rozdělit do třech částí:

 1. Identifikace účinku větru na letadlo
 2. Znovuzachycení kursu
 3. Korekce účinku větru
Obrázek 3-11

Takhle se to dělá:

 1. Identifikujte účinek větru. Letadlo A z obrázku 3-11akorát dosáhlo kursu 030 jenž vede k VORu. Za bezvětří by letadlo A mohlo bez problému tímto kursem k vysílači VOR letět a vertikální ukazatel jeho VOR displeje by byl po celou dobu vycentrován. Pokud však fouká mírný vítr, letadlo A se jeho vlivem od kursu odchýlí. Určení směru větru a provedení příslušné korektury jsou prvním krokem úspěšné navigace.
 2. Pro určení vlivu větru na letadlo je potřeba letadlo nasměrovat ve vybraném kursu (030 stupňů v tomto příkladu). Nyní musíte chvíli počkat. Při bezvětří by měl být vertikální ukazatel vycentrovaný (nebo téměř vycentrovaný). Při bočním větru se vertikální ukazatel bude eventuelně vychylovat, jako to znázorňuje letadlo B. Jak moc byste měli nechat vertikální ukazatel vychýlit před znovuzachycením kursu? Možná nejlepší radou v tomto případě je nechat vertikální ukazatel vychýlit jen trochu (méně než o jednu tečku VOR displeje) a pak provést korekci.
 3. Vraťte se k letu daným kursem. Pokud se vertikální ukazatel vychýlí vlevo, pak je vybraný kurs nalevo od vás (viz letadlo B). Letadlo bylo odfouknuto napravo od kursu (naznačeno šipkou bočního větru vanoucího zleva). Jakmile identifikujete směr větru, musíte se dostat zpět k danému kursu. Až poté můžete provést korekturu účinku větru. Při návratu k letu daným kursem můžete letět pod 20ti stupňovým úhlem (kompas bude v tomto příkladu ukazovat směr 010 stupňů), jako letadlo C z obrázku 3-11 (silný vítr někdy vyžaduje let pod úhlem o velikosti 30 až 40 stupňů).
 4. Začněte s korekturou účinku větru. Nápor větru musíte vyrovnat tím, že letadlo nasměrujete proti němu. Jak moc? To záleží na několika proměnných. Jedna z nich je rychlost větru a další směr větru. Na těchto proměnných vlastně ani tolik nezáleží. Prostě začněte s 10ti stupňový korekčním úhlem a sledujte co se stane. Je to jako když jdete do kina. Nikdy nemůžete s určitostí říct na jak dobrý nebo špatný film jdete. Prostě to zkusíte. Jakmile poletíte požadovaným kursem, zatočte letadlo tak, aby letělo odkloněno o 10 stupňů od požadovaného kursu směrem proti větru (což znamená, že v tomto příkladu poletíte směrem 020 stupňů, jako to znázorňuje letadlo D z obrázku 3-11). Buďte trpěliví. Počkejte a uvidíte, co se bude dít.

Jak můžete vidět, letadlo E letí přímo k VOR vysílači kursem 030. Vertikální ukazatel se nepohnul. A vy – nebo jakýkoli zkušený pilot – máte velké štěstí, že jste dokázali na první pokus udělat vůči větru správnou korekci. Ve skutečnosti byste pravděpodobně potřebovali minimálně dva pokusy, než byste našli správnou velikost úhlu pro korekturu účinku větru. Ta samá korekce se využívá i při letu daným kursem od VOR vysílače.

Nyní přišel čas pro procvičení VOR navigace v interaktivní lekci. Potom si popovídáme o letištním okruhu.

Výuka VOR navigace pro pokročilé aneb VORy a vzdušné dálnice

Až doposud jsem nahlížel na všechny cesty vedoucí k VOR vysílači jako na kursy a to z jednoho dobrého důvodu. Celá problematika se tak dá lépe pochopit. Abyste mohli dělat složitější věci, jako je přiblížení pomocí přístrojů, musíte mít představu o letu k VOR vysílači nebo od něj, jako o letu při sledování specifického paprsku, spíše než o letu daným kusem. Zatímco piloti mluví o letu k VOR vysílači nebo od něj pod daným kursem, mohou také mluvit o letu k VOR vysílači nebo od něj, při sledování jednoho z jeho 360ti paprsků.

Začněme naše povídání vzpomínkou na vaší poslední jízdu autem, kdy jste projížděli malým městem. Řekněme, že dálnice procházející rovně skrze celé město směřuje přímo na sever, jako je to znázorněno na obrázku 3-12A. Zatímco vjíždíte a odjíždíte z města, vaše auto stále směřuje na sever (360 stupňů), ve stejném směru jako dálnice. Kdyby se část dálnice vedoucí ven z města nazývala jinak než dálnice vedoucí do města, změnilo by to směr jízdy auta, když byste projížděli městem? Samozřejmě že ne. Část dálnice vedoucí na jih od města budeme tedy nazývat jako dálnici 180 a část vedoucí z města na sever nazveme jako dálnici 360, jako je to zobrazeno na obrázku 3-12B. Nyní můžeme říct, že jsme do města jeli po dálnici 180 a vyjeli jsme z něj po dálnici 360. Váš směr jízdy se nezměnil, i když se změnil název dálnice, po které jste jeli.

Obrázek 3-12

Navigace pomocí VORu je v základu stejná, jako je to zobrazeno na obrázku 3-12C. Když směřujete na sever k VORu „Town“, přilétáte k němu po 180ti stupňovém paprsku a odlétáte od něj po 360ti stupňovém paprsku. Obě cesty této vzdušné dálnice vedou v 360ti stupňovém směru, stejně jako tomu bylo u dálnice na zemi. Uvažování o jednotlivých „dálnicích“ jako o paprscích jdoucích směrem k VOR stanici a směrem od ní může být někdy nešikovné. Ovšem takovým způsobem musí piloti VOR navigaci chápat. Proto, když se po vás bude chtít, abyste k VOR vysílači letěli při sledování jeho 180ti stupňového paprsku, musíte vědět, že si máte pomocí OBS nastavit pod horní ukazatel 360 stupňů. Dokud nezačnete létat přístrojová přiblížení, stačí když si budete VOR paprsky představovat jako kursy.